• slider image 176
  • slider image 185
  • slider image 180
  • slider image 159
  • slider image 179
:::

資訊課程 xp&win7作業系統

建立日期 2011-09-29 16:01:46

「xp&win7作業系統」目錄

1. win7的優缺點 335 2011-11-09 09:55:48
2. 安裝前注意事項 224 2011-11-09 09:57:21
3. win7認證方式說明 274 2011-11-09 10:30:54
4. xp系統密碼設定 114 2013-10-28 11:01:56
5. xp系統檔案加密(只能在 NTFS 檔案系統的磁碟上加密,須謹慎使用) 142 2013-10-28 11:03:06
6. 2014/ 4/8(二)微軟停止XP免費更新服務 117 2014-03-03 15:20:59
:::

網站搜尋

會員登入