• slider image 176
  • slider image 185
  • slider image 180
  • slider image 159
  • slider image 179
:::

電腦設備

配發到班級的班級電腦,需要手動認證windows,請老師依下面步驟完成認證

1.KMS 認證:
  點選開始→ 所有程式→附屬應用程式 →命令提示字元(按右鍵),

  出現功能表後,點選「以系統管理員身份執行」。會出現新的視窗,

2.在視窗中輸入指令:(可以直接複製貼上)

slmgr -skms kms.kl.edu.tw:1688

slmgr -ato

完成後,就會出現認證畫面

:::

網站搜尋

會員登入